ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις / ESPA

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: ποσό από 15.000 έως 60.000 €.

 Ποσοστό ενίσχυσης : Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας: 

 • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • `Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία –Φάρμακα

Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες:
Ειδικότερα:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου)
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλώσιμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέσεις εργασίας
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17/03/2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Επιδότηση από πρόγραμμα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01/01/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

 

Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  είναι  στις  17.03.2016  και θα  παραμείνει  ανοικτή  μέχρι  τις  27.04.2016.

 


Επιστροφή...