ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις / ESPA

"Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές"

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

 

Στόχος: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία.

 

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες & νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν ως την άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015.

 

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000

Ποσοστό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση  συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες και κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατέντων και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Join-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα/ υπηρεσίες
 • Πιστοποίηση  & τυποποίηση τελικών προϊόντων / υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων(υφιστάμενου ή και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11/02/2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης

 

 

Προϋπολογισμός Δράσης: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%).

Διάρκεια Έργων: Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200,000€ (ή 100,000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

 

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07/04/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20/05/2016.


Επιστροφή...