Νέα/Ανακοινώσεις

Νέα / Ανακοινώσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Η E.g.i.s. στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εταιρειών – συνεργατών, σας πληροφορεί ότι ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.
Με γνωστοποίηση της αρμόδιας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016 η με αριθμ. Οικ. 43942/4026) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στα πλαίσια λειτουργίας του ΗΜΑ ανακοινώθηκε επιπλέον και η υποχρεωτική εγγραφή και καταχώρηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας απόφασης ή τους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (αστική ή ποινική ευθύνη, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, οριστική διακοπή λειτουργίας και πρόστιμο από 500 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης).

Το ΗΜΑ αποσκοπεί στην :
- τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων
- ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά τους
- δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων
- δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων
- βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου.
- έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού
- διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών
- εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου

Σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγγράφεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, αποδίδεται ένας μοναδικός “Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ”. Η λειτουργία του καθορίζεται από την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει».

Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ, ενώ η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.
Η δημιουργία του ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης (ΣΕΠΑΝ)

Ημερομηνίες Εγγραφής στο ΗΜΑ: Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/14.9.2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Επίσης, παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι και την 31 Μαΐου 2017.

Η εταιρεία μας με τα άριστα εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη της, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας, αναλαμβάνουν την εγγραφή σας στο ΗΜΑ, καθώς επίσης και όλες τις διαδικασίες δήλωσης και διεκπεραίωσης των αποβλήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και κανονισμούς του Υπουργείου. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική ενημέρωση ή διευκρίνιση.

 

 

 

 


Επιστροφή...