Νέα

Νέα / Νέα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Σκοπός: αύξηση απασχόλησης, βελτίωση συνεργασίας & αύξηση μέσου μεγέθους επιχειρήσεων, τεχνολογική αναβάθμιση, διαμόρφωση νέου εξωστρεφούς branding, βελτίωση ανταγωνιστικότητας τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας & έντασης γνώσης, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, προσέλκυση ξένων επενδύσεων κλπ.

 

Δικαιούχοι: Συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (υφιστάμενες ή υπό σύσταση).

 

Ύψος Επένδυσης: (Ελάχιστα Ύψη Επενδύσεων)

 • Μεγάλες επιχειρήσεις  500.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις  250.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις  150.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000€
 • Κοιν.Σ.Επ. & ΑΣ & ΟΠ & ΑΕΣ 50.000€

 

Είδη Ενισχύσεων: (Φορολογική Απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Επιδότηση Δημιουργούμενης Απασχόλησης)

 • Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων: Κτηριακές εγκαταστάσεις, κατασκευές ΑΜΕΑ (σύμφωνα με τον Χ.Π.Ε.), Αγορά υφιστάμενων κτηρίων, μηχανημάτων κλπ (υπό προϋποθέσεις), Αγορά υφιστάμενων κτηρίων, μηχανημάτων κλπ (υπό προϋποθέσεις), Καινούργιος Εξοπλισμός, Μίσθωση μηχανήματος, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, διπλώματα ευρεσιτεχνιών κλπ, νέες θέσεις εργασίας, μεταφορικά μέσα

 

 • Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων: παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις)

 

Ποσό Ενίσχυσης: Για Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων, καθορίζεται σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (20%-45%). Υπογραμμίζεται πως η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση , δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης/ επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στο ποσό των 5.000.000€

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12/10/2016 έως 30/11/2016

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ»

 

Σκοπός:  η δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ.

 

Δικαιούχοι: Συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (υπό σύσταση & νεοσύστατες  με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.).

 

Ύψος Επένδυσης: (Ελάχιστα Ύψη Επενδύσεων)

 • Μεσαίες επιχειρήσεις  250.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις  150.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000€
 • Κοιν.Σ.Επ. & ΑΣ & ΟΠ & ΑΕΣ 50.000€

 

Είδη Ενισχύσεων: (Φορολογική Απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Επιδότηση Δημιουργούμενης Απασχόλησης)

 • Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων: Κτηριακές εγκαταστάσεις, κατασκευές ΑΜΕΑ (σύμφωνα με τον Χ.Π.Ε.), Αγορά υφιστάμενων κτηρίων, μηχανημάτων κλπ (υπό προϋποθέσεις), Αγορά υφιστάμενων κτηρίων, μηχανημάτων κλπ (υπό προϋποθέσεις), Καινούργιος Εξοπλισμός, Μίσθωση μηχανήματος, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, διπλώματα ευρεσιτεχνιών κλπ, νέες θέσεις εργασίας, μεταφορικά μέσα

 

 • Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων: παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις)

 

Ποσό Ενίσχυσης: Για Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων, καθορίζεται σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (20%-45%). Υπογραμμίζεται πως η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση , δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης/ επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στο ποσό των 5.000.000€

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12/10/2016 έως 30/11/2016

 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Σκοπός: το παρόν καθεστώς αφορά Ενίσχυση Φορολογικών Απαλλαγών για δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.  Αφορά επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη με ελάχιστα κριτήρια, απλουστευμένες διαδικασίες και άμεση ενίσχυση.

 

Δικαιούχοι: Συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων.

 

Ύψος Επένδυσης: (Ελάχιστα Ύψη Επενδύσεων)

 • Μεγάλες επιχειρήσεις  500.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις  250.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις  150.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000€
 • Κοιν.Σ.Επ. & ΑΣ & ΟΠ & ΑΕΣ 50.000€

 

Ποσό Ενίσχυσης: Καθορίζεται σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (20%-45%)

Υπογραμμίζεται πως η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση , δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Είδη Ενισχύσεων: (Φορολογική Απαλλαγή)

 • Καινούργιος Μηχανολογικός Εξοπλισμός,
 • Μεταχειρισμένος Μηχανολογικός Εξοπλισμός (προϋπόθεση: όχι παλαιότερος  7 χρόνων από την ημερομηνία κτήσης του & από μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της),
 • Μεταφορικά Μέσα (επιλέξιμα μεγαλύτερα των 6 θέσεων, συμπεριλαμβάνονται και ανυψωτικά μηχανήματα)

 

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης/ επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στο ποσό των 5.000.000€

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12/10/2016 έως 28/04/2017

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

 

Σκοπός: η υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, άνω των 20.000.000€, με δημιουργία τουλάχιστον 2 θέσεων απασχόλησης ανά 1.000.000€, από ελληνικές & ξένες επιχειρήσεις.

 

Δικαιούχοι: Συμπεριλαμβάνει σχεδόν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων.

 

Είδη Ενισχύσεων:  (Φορολογική Απαλλαγή (10% για δαπάνες περιφερειακών & μη ενισχύσεων) & Σταθερός Συντελεστής Φορολογίας)

 • Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων: Κτηριακές εγκαταστάσεις, κατασκευές ΑΜΕΑ (σύμφωνα με τον Χ.Π.Ε.), Αγορά υφιστάμενων κτηρίων, μηχανημάτων κλπ (υπό προϋποθέσεις), Αγορά υφιστάμενων κτηρίων, μηχανημάτων κλπ (υπό προϋποθέσεις), Καινούργιος Εξοπλισμός, Μίσθωση μηχανήματος, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, διπλώματα ευρεσιτεχνιών κλπ, νέες θέσεις εργασίας, μεταφορικά μέσα

 

Ποσό Ενίσχυσης: Για Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων, καθορίζεται σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (0%-100%). Υπογραμμίζεται πως η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση , δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Το ελάχιστο ύψος ενίσχυσης/ επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στο ποσό των από 20.000.000€

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12/10/2016 έως 28/04/2017


Επιστροφή...