Αναπτυξιακός Νόμος

Επιχορηγήσεις / Αναπτυξιακός Νόμος

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ!!!

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Καινοτόμων Υπηρεσιών (Egis ΕΠΕ), στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας, δημιούργησε ένα συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τον Νέο Αναπτυξιακό  Νόμο.

 

Νέος Αναπτυξιακός: είναι πλήρως εναρμονισμένος με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανασυγκρότησης της χώρας (Growth Strategy).  Επιδιώκει τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την αύξηση της προτιθέμενης αξίας, των συνεργασιών, του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και τέλος την επανεκβιομηχάνηση της χώρας.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου: δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας, θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Δικαιούχοι: αφορά σχεδόν όλες τις μορφές επιχειρήσεων, όπως είναι: ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Συνεταιριστικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, επιχειρήσεις των οποίων το ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000€  και υπάγονται σε καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού.

Είδη Ενισχύσεων:Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Ποσοστά Ενίσχυσης: προβλέπει ενισχύσεις από 20% έως 45%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την  περιοχή εγκατάστασης (σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων).

Η συμμετοχή του φορέα  στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.

 Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, συστάδες-clusters: 250.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€
 • Πολύ μικρές 100.000€
 • Κοιν. Σ.Επ.: 75.000€

Τα μέγιστα ύψη ενίσχυσης για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται:  5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση (μείζονος μεγέθους) και 20.000.000€ για κάθε όμιλο.

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

1)      Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων.  Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

2)      Αγορά του συνόλου υφιστάμενων παγίων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), υπό προϋποθέσεις: η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, η απόκτηση πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δε σχετίζεται με τον πωλητή, η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθης όρους της αγοράς, τα μηχανήματα/εξοπλισμός δεν δύναται να είναι παλαιότερα των 10 ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους και τέλος τα στοιχεία ενεργητικού  δεν έχουν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί το παρελθόν.

3)      Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

4)      Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

5)      Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

1)      Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις

2)      Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

 • Μισθολογικό κόστος:

Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο εφόσον πληροί τα παρακάτω:

1)      υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

2)       η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

3)      υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

 • Λοιπές Δαπάνες:

1)      Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους)

2)      Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.

3)      Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους καί έως 100.000ευρώ.

4)      Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.

5)      Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

6)      Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

7)      Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

8)      Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις

9)      Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Περιορισμοί:

 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7 ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη.
 • Εξαίρεση Μεγάλων Επιχειρήσεων από ενισχύσεις.
 • Στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου οι Μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν μόνο για αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα.
 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 5εκ ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις Μείζονος μεγέθους (10.000.000€).
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10εκ ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20εκ ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

 

Τουρισμός:

Στον τομέα του τουρισμού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:

 

 • ίδρυση ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
 • επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 •  ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων,
 • σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69, Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών.

 

 

 

Η εταιρεία μας με την πολύχρονη εμπειρία της καθώς και με το έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική ενημέρωση ή διευκρίνιση. 


Επιστροφή...