ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις / ESPA

ΜΕΤΡΟ 11- ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020

 

 

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, Να είναι αγρότες ή να ασκούν αγροτική δραστηριότητα, Να υποβάλλουν, αίτηση ενίσχυσης για τα αγροτεμάχια και τα ζώα της εκμετάλλευσής τους.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Όσοι δεν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, Όσοι δεν αποτελούν διάδοχους πρόωρης συνταξιοδότησης, που υπάρχει απόφαση αποκλεισμού από την λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον Αγροτικό Τομέα, Όσοι δεν έχουν αποβληθεί από Γεωργοπεριβαλλοντικό Μέτρο ή Δράση την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις:

  • Υπομέτρο 11.1 :Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
    • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
    • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
  • Υπομέτρο 11.2 :Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
    •  Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
    •  Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 

 

‘Υψη Ενίσχυσης ανά δράση:

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 11.1.1 & 11.2.1

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ηα(εκτάριο)/έτος για τη δράση 11.1.1

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ηα(εκτάριο)/έτος για τη δράση 11.2.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

€/Ηα/ΈΤΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

€/Ηα/ΈΤΟΣ

Ελαιοκομία

679

505

Σταφίδα

719

636

Επιτραπέζια Σταφύλια

900

900

Σταφύλια Οινοποιήσιμα

845

657

Μηλοειδή

644

532

Πυρηνόκαρπα

900

900

Εσπεριδοειδή

345

334

Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός

600

600

Αραβόσιτος εδώδιμος

563

544

Χειμερινά σιτηρά

122

120

Ρύζι

371

446

Μηδική, τριφύλλι

585

574

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή

430

491

Όσπρια

456

491

Βαμβάκι

496

516

Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες

529

493

Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά

600

600

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 11.1.2 & 11.2.2

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ηα(εκτάριο)/έτος για τη δράση 11.1.2

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ηα(εκτάριο)/έτος για τη δράση 11.2.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

€/Ηα/ΈΤΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

€/Ηα/ΈΤΟΣ

Αιγοπρόβατα

211

247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση

267

280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

347

 

Καταλυτική Ημερομηνία Υποβολής των Αιτήσεων: 22/02/2017 (αφορά την αίτηση στήριξης προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Μέτρου - Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του Υπ. Α.Α.Τ. Για τις δράσεις οι ημερομηνίες δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως).

 

ΦΕΚ 'Β 4310/30-12-2016 "Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του ΜΕΤΡΟΥ 11-ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11- "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 

 

 


Επιστροφή...