ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις / ESPA

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»


Υπομέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Στόχος: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή του Μέτρου Μεταποίησης όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων που θεωρούνται «μη γεωργικά», για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων όταν το παραγόμενο προϊόν θεωρείται μη γεωργικό. Επιπρόσθετοι στόχοι του προγράμματος:


• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διατήρηση υφιστάμενων καθώς επίσης και προστασία της ανθρώπινης υγείας
• Ενσωμάτωση καινοτομίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών
• Αύξηση προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας πιο ελκυστικά στον καταναλωτή
• Ένταξη επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της μεταποίησης, με σκοπό την αύξηση του εισοδήματος και την παροχή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.


Δράσεις Υπομέτρου 4.2: Οι ενισχυόμενες δράσεις του υπομέτρου είναι οι εξής:

  • Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν)»: ενισχύονται οι αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων και αξιοποιούν αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

 

  • Δράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες» όταν το προϊόν δεν ανήκει στο Παραρτήμα Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν): ενισχύονται οι αιτήσεις στήριξης από επαγγελματίες αγρότες, που επεξεργάζονται ά ύλη εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ, όταν το τελικό προϊόν δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό.


Δικαιούχοι ανά δράση:

 

  • Δράση 4.2.2: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εκτός εταιρείες αστικού δικαίου, κοινοπραξίας και επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας) που τηρούν βιβλία ΄Β ή ΄Γ κατηγορίας


  • Δράση 4.2.3: επαγγελματίες αγρότες (ατομικές επιχειρήσεις), εκτός νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

Προϋπολογισμός Δράσεων: Δράση 4.2.2: 100.000€min - 5 εκατ.€max. Δράση 4.2.3: 50.000€min - 300.000€max.


Ποσοστό ενίσχυσης: Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων και για τις δύο δράσεις. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά έργο άνω των 300.000€ (αφορά μόνο τη δράση 4.2.2), η ενίσχυση θα χορηγείται βάση του περιφερειακού χάρτη της ΕΕ.


Επιλέξιμοι Κλάδοι:

  • Δράση 4.2.2:

o Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
o Ζυθοποιία
o Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης
o Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
o Μονάδες παραγωγής πυρηνελαιουργείων
o Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
o Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
o Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού
o Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες
o Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
o Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (π.χ προϊόντα από μαστίχα, γάλα γαϊσούρας)
o Αξιοποίησης παραπροϊόντων (5 Ε προτεραιότητα)

  • Δράση 4.2.3:

o Ζυθοποιία
o Επεξεργασία καπνού
o Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (π.χ προϊόντα από μαστίχα, γάλα γαϊσούρας)
o Παραγωγή αιθέριων ελαίων
o Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
o Παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.


Κριτήρια επιλεξιμότητας των κλάδων δραστηριοποίησης: Κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτούμενων σύμφωνα με τους παραπάνω κλάδους δραστηριοποίησης, καθώς επίσης και κατά περίπτωση εξαιρέσεις και διευκρινήσεις αποτελούν τα εξής:

  • Επιχειρήσεις που αιτούνται για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει ήδη να δραστηριοποιούνται ή/και να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να το αξιοποιούν ως πρώτη ύλη που θα μεταποιείται περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

o Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο δύναται να περιέχει δαπάνες για πρώτη και δεύτερη μεταποίηση ή δαπάνες μόνο για τη δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος,
o Εάν ο δικαιούχος δεν διαθέτει την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, στο επενδυτικό δύναται η δυνατότητα αίτησης, έτσι ώστε ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στα πλαίσια της δεύτερης μεταποίησης να παράγεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

  • Στους παραπάνω κλάδους, ενισχύονται κατά περίπτωση ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, μετεγκαταστάσεις, επεκτάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, καθώς και συγχωνεύσεις μονάδων.

 

  • Η πρώτη ύλη που μεταποιείται σύμφωνα με τη δράση 4.2.3, δύναται να προέρχεται από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκτός από τη δική τους.

 


Επιστροφή...